ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สงขลา มอบนโยบายการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สงขลา มอบนโยบายการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวาน (29 ก.พ.67) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยังยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ของจังหวัดสงขลา

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนชุมชนผู้ลงนามภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 8,000 คน

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่ขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนระดับอำเภอ 7 ภาคีเครือข่าย 7 ภาคีเครือข่ายระดับตำบล โดยมีข้าราชการที่ร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนรวม 1,300 คน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย 1,372 หมู่บ้าน/ชุมชน ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว 127 หมู่บ้าน

“โดยเราขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคไพร้อมกันนั้น สื่อมวลชน และ ภาคประชาชน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้”หมู่บ้านยั่งยืน”เกิดผลเป็นรูปธรรม”

พร้อมกันนั้น ก็ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการ”1 องค์กร 1 CSR 1 ครัวเรือน 1 ปี” โดยการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเป้าหมายอย่างต่อเนื่องจนเกิดความยั่งยืน

“จังหวัดสงขลาพร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่าย พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”พี่น้องประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เป็นการทำงานและพันธสัญญาร่วมกันของ 7 ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานโดยมีเจตจำนงค์ที่เข็มแข็งที่สามารถนำเอาพลังของคนในท้องถิ่น มาประกาศตนให้คำมั่นสัญญาว่าจะลงไปดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนให้ครบทั้งจังหวัด

“การทำงานเพื่อส่วนรวม ความร่วมมือคือประการสำคัญ ความเสียสละของคนในสังคมและผู้นำของจังหวัดสงขลา ในระดับอำเภอ ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง เป็นครอบครัวที่มีความมั่นคง ปลอดภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติด” พร้อมกล่าวสรุปว่า

“น่าชื่นชมที่เราเห็นผู้นำของจังหวัดสงขลาในศูนย์ประชุมฯ และพื้นที่อื่นๆ ได้ร่วมกันนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดหมู่บ้านยั่งยืนให้เกิดขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 75 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567”

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ของทั้ง 16 อำเภอ โดยจัดเป็นซุ้มๆ แต่ละอำเภอมีการจัดกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัดที่ว่า”#บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” พร้อมจัดแสดง ผลผลิตที่โดดเด่นชองแต่ละอำเภอ อาหารพื้นบ้าน ผลไม้ ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ พร้อมชื่นชมที่ทุกอำเภอที่นำมาจัดแสดง

#เกษมลิมะพันธุ์ #สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

Related posts