รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2567

รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2567

วันนี้( 29 ก.พ.67) ที่ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค.2567 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีนายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารอบจ.ยะลา ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรอบจ.ภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า โครงการฯนี้ ถือเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน ในการดูแลจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ย่อมมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆให้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

จึงจำเป็นที่จะต้องมีทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เท่าทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ว่า “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานระหว่างอบจ.ด้วยกัน นำแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่พร้อมกับเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคใต้ ก่อให้เกิดเครือข่ายในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

Related posts