พิษณุโลก พิธีเปิดงาน “เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์ของดีเนินมะปราง ประจำปี 2567” Amazing fruits and unseen Noenmaprang festival 2024 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก พิธีเปิดงาน “เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์ของดีเนินมะปราง ประจำปี 2567” Amazing fruits and unseen Noenmaprang festival 2024 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอมาณัติ น้อยวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง เขต 1 นายวชิระ พุ่มพฤกษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง เขต 2 นางเยาวรัตน์ มะณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์ของดีเนินมะปราง ประจำปี 2567” Amazing fruits and unseen Noenmaprang festival 2024 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2567 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี นายเชิงชาย ไพรพฤษ์ นายอำเภอเนินมะปราง กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดงานดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ และเสริมสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พัฒนาการผลิต การตลาดส่งออกต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการประกวดธิดามะม่วง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง การท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกรักถิ่นเกิด ขับเคลื่อนสู่การเสริมสร้างความรักความสามัคคีสมานฉันท์และสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้สำหรับอำเภอเนินมะปราง มีประชากรทั้งสิ้น 56,705 คน 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน มีผลไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ มะม่วงน้ำดอกไม้ และทุเรียนพันธุ์หลงรักไทย นอกจากนี้ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวชมในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางเป็นจำนวนมาก และก่อให้เกิดการค้า การลงทุน การจ้างงาน เกิดรายได้และเงินหมุนเวียนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts