ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 16 ประชุม ก.ธ.จ.น่าน ติดตามและสอดส่อง การดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2567 เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม เกิดความคุ้มค่าและได้ประโยชน์ของประชาชน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 16 ประชุม ก.ธ.จ.น่าน ติดตามและสอดส่อง การดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2567 เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม เกิดความคุ้มค่าและได้ประโยชน์ของประชาชน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ที่ห้องเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน (ก.ธ.จ.น่าน) ครั้งที่ 1 / 2567 เพื่อทบทวนบทบาท อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์การพิจารณารับเรื่องร้องเรียนของ ก.ธ.จ. และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการติดตาม สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

 

โดยที่ประชุมได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่อง ติดตาม 11 โครงการอาทิโครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และจุดผ่านแดนถาวรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันกิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน บ้านก๋ง – บ้านน้ำฮาว ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัย สนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน กิจกรรมย่อยจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตรฝ่ายห้วยน้อมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเป็นต้น

 

โดยในช่วงบ่าย นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามสอดส่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ/กลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวังว้า หมู่ที่ 5 ตำผลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ขนาดความยาว 100 ม. โดยได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts