อบจ.น่าน ร่วมกับ อบต.ไหล่น่าน และภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2567 เพื่อยกระดับงานประเพณีระดับตำบล ให้เป็นประเพณีระดับอำเภอ ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

อบจ.น่าน ร่วมกับ อบต.ไหล่น่าน และภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2567 เพื่อยกระดับงานประเพณีระดับตำบล ให้เป็นประเพณีระดับอำเภอ ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ พระธาตุจอมแจ้ง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา สำนักงานวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2567 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ใช้ในการดำเนินการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญร่วมกันเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

 

เพื่อสร้างความสามัคคีและทำกิจกรรมร่วมกัน จัดให้มีการศึกษาเผยแพร่ ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรัก และหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และยกระดับงานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุจอมแจ้งจากประเพณีระดับตำบล ให้เป็นประเพณีระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของอำเภอเวียงสา ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเชื่อมโยงในภูมิภาคสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่จะพลิกโฉมการพัฒนาเดินหน้าสร้างเมืองน่านให้เป็นเมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจการท่องเที่ยวทุนทางวัฒนธรรมได้รับการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดน่าน นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เขต 2 นายธีระ ปัญญาอินทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด อบจ.น่าน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสา และใกล้เคียงร่วมงาน

 

งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมแจ้ง จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (เดือน 8 เป็ง) (วันวิสาขบูชา) ของทุกปี การจัดครั้งนี้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การสวดเจริญพระพุทธมนต์ การสรงน้ำพระธาตุพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเวียนเทียนและห่มผ้าพระธาตุ กิจกรรมการประกวดขบวนแห่ครัวทานเพื่อสักการะองค์พระธาตุจอมแจ้ง ซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือและการบูรณาการจากผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นตำบลไหล่น่าน ตำบลจอมจันทร์ ตำบลซึ่ง ตำบลกลางเวียง ตำบลเวียงสา ตำบลน้ำปั่วและตำบลตาลชุม เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขบวนแห่ครัวทานเพื่อนำมาสักการะ มีการแห่เครื่องไทยทาน พร้อมเครื่องไทยทาน การแห่บั้งไฟจำลอง ขบวนกลองยาว ขบวนม้า ขบวนช้าง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 

/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

 

Related posts