จังหวัดน่าน เอก เอเชีย ผู้สมัคร สว.อำเภอนาน้อยกลุ่ม 18 ยื่นหนังสืออุทธรรณ์ต่อผอ.กกต.ประจำจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน เอก เอเชีย ผู้สมัคร สว.อำเภอนาน้อยกลุ่ม 18 ยื่นหนังสืออุทธรรณ์ต่อผอ.กกต.ประจำจังหวัดน่าน

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 10.30 น. ณ สำนักงานงาน กกต.ประจำจังหวัดน่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายศิริไพศาล แสงประจักษ์ หรือเอก เอเชีย ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา อำเภอนาน้อย กลุ่ม 18 ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายโชคดี ด้วงแป้น ผอ.กกต.ประจำจังหวัดน่าน โดยหนังสือที่ยื่นอุทธรณ์มีข้อความดังนี้ ๙๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาน้อย
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๕๕๑๕๐
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง
อุทธรณ์การแถลงข่าวจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
เรียน
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พศ.๒๕๖๑ หน้า ๙๔ -๓๕
๒. สำเนาใบเสร็จรับเงินสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน
ข้าพเจ้า นายสิริไพศาล แสงประจักษ์ อายุ ๖๐ ปี อาชีพ นักข่าว(อิสระ) อยู่บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ที่
๔ บ้านนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๖-๒๔๓-๒๕๗๒
มีความประสงค์ขออุทธรณ์การแถลงข่าวจากนายแสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยในสื่อต่างๆ ว่า การมีผู้สมัครกลุ่มเดียว รายเดียวในอำเภอ ไม่สามารถข้ามไป
ระดับจังหวัดได้ เพราะไม่ได้เลือกไขว้ และไม่มีคะแนนนั้น

 

ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ.๒๕๖๑ ตามเอกสาร ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๔ – ๓๕ เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก ราชกิจจานุเบกษา
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
ตามมาตรา ๙๔ (๑) (๔) (๕) (๖) และ (๘) การเลือกระดับอำเภอ ให้ดำเนินการตามดังมีรายละเอียดปรากฎ
ตามสำเนาเอกสารแนบท้าย ๑
(๕) ในกรณีกลุ่มใด และการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้สมัครไม่เกิน ๓ คน หรือมีผู้มารายงานตัวตาม
ข้อ (๑) ไม่เกิน ๓ คน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนที่มารายงานตัวนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกสำหรับกลุ่มนั้น และวิธีการ
สมัครนั้นโดยไม่ต้องดำเนินการเลือก
(๖) ในกรณีที่กลุ่มใด และการสมัครโดยวิธีการใดไม่มีผู้สมัคร ให้งดการดำเนินการเลือกสำหรับ
กลุ่มนั้น และการสมัครโดยวิธีการนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่ม และการสมัครโดยวิธีการอื่น ๆ
ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์การแถลงข่าวจากเลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ในครั้งนี้ ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่มีเพียง ๑ กลุ่ม ๑ ราย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำแถลงข่าวที่มีผลกระทบต่อสิทธิในการสมัครสมาชิกวุฒิสภา
ของข้าพเจ้าด้วย และขอทราบผลการพิจารณาภายในเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕’๖๗
ขอแสดงความนับถือ
(นายสิริไพศาล แสงประจักษ์)
ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ ๐๙๖-๒๔๓-๒๕๗๒
ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 67 เวลา 13.00 น. นางกฤติมา กันใจมา ผู้สมัคร กลุ่ม 11 อ.แม่จริม ซึ่งเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวของอำเภอ จึงหมดสิทธิ์ที่จะได้ลงคะแนนเลือก ได้เข้ายื่นหนังสือกับทาง นายโชคดี ดวงแป้น ผอ.กกต.น่าน เพื่อเรียกร้องขอให้มีการพิจารณาแก้ไขในขั้นตอนการคัดเลือกนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคน
นางกฤติมา กันใจมา ผู้สมัคร กลุ่ม 11 อ.แม่จริม กล่าวว่า การมายื่นหนังสือให้มีการพิจารณาแก้ไขขั้นตอนการคัดเลือก สว.เนื่องจากมองว่าเป็นการเสียโอกาสของผู้สมัคร สว ทั้งหลาย ที่ต้องการเข้ามาทำงาน รับใช้ประเทศชาติ

 

ด้านนายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน หลังรับหนังสือได้เตรียมส่งต่อไปยัง กกต.กลาง ให้พิจารณา ตามวัตถุประสงค์ผู้มายื่น ทั้งนี้จังหวัดน่าน มีผู้สมัคร สว จำนวน 98 ราย โดยมีอำเภอเฉลิมพระเกียรติไม่มีผู้สมัครเลย และมี 3 อำเภอ คือ แม่จริม,นาน้อย และเชียงกลาง มีผู้สมัครเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตามฝากเตือนผู้สมัคร สว ให้ระวัง ข้อห้าม” ในการแนะนำตัวสำหรับผู้สมัคร สว.2567 1.ห้ามผู้สมัคร หรือ ผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว 2.ห้ามผู้ประกอบอาชีพทาง วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชน หรือสื่อโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี และพิธีกร เป็นต้น ใช้ความสามารถหรือวิชาชีพดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนำตัว 3.ห้ามแจกเอกสารเกี่ยวกับการแนะนำตัวโดยวิธีการวาง โปรย หรือติดประกาศในที่สาธารณะ4.ห้ามแนะนำตัวโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง หรือปลุกระดม ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่5.ห้ามแนะนำตัว ทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี หรือสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการให้สัมภาษณ์ 6.จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบนี้ 7.ห้ามผู้สมัครยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ เข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ได้แก่ ผู้สมัครอื่น กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ทั้งนี้ หากผู้สมัคร สว. ฝ่าฝืน จะต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 5 ปี โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก ม.36, ม.70 พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567

 

 

/ภาพข่าว/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /วิสุทธิ์ ศรีเมือง รายงาน

Related posts