น่าน พีธีเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

น่าน พีธีเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ บิ๊กซี สานาน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน คุณศิริพร เสถียรลัคนา ผู้จัดการ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน
กล่าวรายงานต่อนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด น่าน
ประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์
งาน
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษ ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางรัฐบาลไทย โดยสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ
๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนเป็นที่ระลึก รวมทั้งใช้ประดับ
เพื่อความเป็นสิริมงคล

การนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ บริษัท บิ๊กชี
ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายเข็มอันทรงคุณค่านี้ให้แก่ประชาชนทั่วไป
ซึ่งทางกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้ให้การสนับสนุนเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
เพื่อส่งมอบรายได้ทั้งหมดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำรายได้ขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยได้วาง
จำหน่ายเข็มที่ระลึกนี้ในบิ๊กชี ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท เริ่ม
จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ในโอกาสวันอันเป็นมงคลนี้ บิ๊กซี สาขาน่าน ได้เริ่มจัดจำหน่ายเข็ม ที่ระลึก
ตราสัญลักษณ์ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดน่าน โดยบิ๊กซีเป็นสถานที่ผู้แทนจำหน่าย
มาจัดซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์
แห่งเดียวในจังหวัดน่าน ที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
ไปติดประดับเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน
มพรรษ ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ด้วยกัน
บิ๊กซี
พร้อมแล้วที่จะเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ให้ถึงมือประชาชนชนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองอภิลักขิตสมัยพิเศษด้วยการประดับเข็มตราสัญลักษณ์อันเป็นมงคลยิ่งด้วยกัน

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /วิสุทธิ์ ศรีเมือง รายงาน

Related posts