สพป. น่าน เขต 1 เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (STEAM Education)

สพป. น่าน เขต 1 เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (STEAM Education)

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมครูผู้สอนกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (STEAM Education)

   

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความคิดขั้นสูง ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสร้างสรรค์ รวมทั้งปลูกฝักการเป็นนวัตกรในตัวผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา โดยการส่งเสริมให้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุดธิดา จำรัส อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการเรียนรู้ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน มานพ เถรหมื่นไวย

     

ภาพ/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts