ก.แรงงาน ฝึกครูต้นแบบเครือข่ายชุมชน หมู่บ้าน รองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระ 20 ล้านคน

ก.แรงงาน ฝึกครูต้นแบบเครือข่ายชุมชน หมู่บ้าน รองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระ 20 ล้านคน

 

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ เรือเอก สาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครู ข (เครือข่ายแรงงานอิสระระดับหมู่บ้าน/ชุมชน) ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) โดยมี นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด อาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 450 คน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

เรือเอก สาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้รับมอบหมายจาก ท่านไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม ครู ข ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) ในวันนี้ กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. …. ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระที่มีจำนวนกว่า 20 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าทั้งที่มีหน้าร้านและค้าขายออนไลน์ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ยูทูปเบอร์ อินฟลูเอ็นเซอร์ และแรงงานที่ทำงานโดยมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นสื่อกลาง

   

 

หรือที่เรียกกันว่า “ไรเดอร์” ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่แรงงานเหล่านี้ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคม มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงาน อีกทั้งเมื่อแรงงานกลุ่มนี้ประสบปัญหา กระทรวงแรงงานยังไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือได้ กฎหมายฉบับนี้จึงผลักดันให้แรงงานอิสระทุกคนมีโอกาสได้ขึ้นทะเบียน เพื่อแสดงตนว่าประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างตรงเป้าหมาย ตลอดจนจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับแรงงานอิสระ

   

รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมครู ข ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ ครู ข ซึ่งเป็นอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 450 คน ได้ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. …. และส่งเสริมให้ประชาชนขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) ผ่านระบบ Application
“เป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงแรงงานจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระให้บรรลุผลเป้าหมายต่อไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปสื่อสารประโยชน์ที่แรงงานอิสระจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติ และเชิญชวนให้แรงงานอิสระในพื้นที่ของท่านได้รับทราบและมีส่วนร่วมกับกระทรวงแรงงานในการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป และขอให้การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ” เรือเอก สาโรจน์ กล่าว

Related posts