เกษตรจังหวัดน่าน จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2576

เกษตรจังหวัดน่าน จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2576
**********************************

 


วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยมีนายจักรพันธ์ อินไสย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

 

เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานวิชาการและหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย คลินิกหลักได้แก่ คลินิกพืช โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน คลินิกดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน คลินิกปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน คลินิกประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดน่าน และศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน คลินิกบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน คลินิกสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน คลินิกข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และคลินิกเสริมจากส่วนราชการหลายหน่วยงาน

 

ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชสำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา มีการจัดนิทรรศการ การสาธิตการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร มีเกษตรกรจากอำเภอทาวังผามาร่วมงาน และรับบริการความรู้ทางการเกษตร จำนวน 182 คน

 

// บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts