อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ” ให้บุคลากรในสังกัด

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ” ให้บุคลากรในสังกัด

 


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” ณ ห้องประชุมพระนเรศวร อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยการการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มี นางสาวกนิษฐิกา แพงลาด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีมี นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการฯ


ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาของบุ คลากรอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมฯ ขึ้นมา ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก การปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลกด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมการบูรณาการทำงานร่วมกัน รวมถึงยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ด้านที่ 1 การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 80 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ฯ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ นายมงคล กลั่นทรัพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตามหลักการและรูปแบบที่ถูกต้อง รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และรองรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts