รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 เพื่อสนองตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และพระสงฆ์ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัดสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพันเอก อังคาร พร้อมสุข เสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,พันเอก อรรถชัย ประสพบุญ รองเสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พันเอกทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 และคณะผู้บังคับบัญชา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยคณะทำงานฯ ที่ 3 จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ขึ้น ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งยังจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งให้ผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมอุปสมบทจำพรรษาได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทดแทนพระคุณบุพการี ตลอดจนให้พระภิกษุใหม่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2565 มีผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 82 นาย ซึ่งหลังจากการบรรพชาอุปสมบทแล้ว จะได้นิมนต์ไปจำพรรษา ในวัดที่มีความต้องการพระภิกษุ ต่อไป

Related posts