🙏🙏จังหวัดพิจิตร มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ส่วนรวม

🙏🙏จังหวัดพิจิตร มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ส่วนรวม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ จำนวน 1 ราย ได้แก่นายสุวนัย ตุลยภักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานบนเครื่องหมาย และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมาย แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต


ส.ปชส.พิจิตร
4 ก.ค. 65

Related posts