ศอ.บต. นำข้าราชการบรรจุใหม่ เรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง ขณะที่เลขาฯ ศอ.บต. แนะ..ข้าราชการที่ดีต้องรับฟังเสียงของ ปชช.เป็นหลัก และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

ศอ.บต. นำข้าราชการบรรจุใหม่ เรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง ขณะที่เลขาฯ ศอ.บต. แนะ..ข้าราชการที่ดีต้องรับฟังเสียงของ ปชช.เป็นหลัก และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

วันนี้ (7 กรกฏาคม 2565) ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่พบปะข้าราชการบรรจุใหม่ ภายใต้กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๑ สังกัด ศอ.บต. โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า หน้าที่ของข้าราชการที่ดีจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐได้ รับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อนำมาประมวลแก้ไข และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้กินดี อยู่ดี และพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้จะต้องมีความเข้าใจบริบทของพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเข้าถึงสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ทุกมิติ ไม่สร้างเงื่อนไข ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เพิกเฉยต่อความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน เชื่อว่าหากข้าราชการทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ไม่นานความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า อย่างแน่นอน ดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งมั่นไว้ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อศอ.บต. หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เราทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติของเรา

สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การอภิปราย การรับฟังการเสวนาเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ รวมถึงร่วมกิจกรรมบทบาทสมมุติ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Workshop การฝึกอบรมแบบออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการแบ่งกลุ่ม ตลอดจนลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิต และร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามคอนเซป “พลิกดิน เปลี่ยนฟ้าพัฒนาพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

 

Related posts