ศรีสะเกษ ผู้ว่านำจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา รัชกาลที่ 10

ศรีสะเกษ ผู้ว่านำจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ร.ร.นครศรีลำดวนวิทยา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ นายพีรพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ น.ส.พรภนภา ชาชมภู ผอ.สวท.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาประชาชนและนักเรียน ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวและเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษจัดกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ สถาบันการศึกษาภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและภาคประชาชน ในการร่วมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรแก่นักเรียน การปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณพื้นที่ ร.ร.นครศรีลำดวนวิทยา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ และได้รับความอนุเคราะห์ต้นไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.ศรีสะเกษจำนวน 5,000 ต้น เพื่อนำมาปลูกและแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ อ.วังหิน และพื้นที่ใกล้เคียง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน ร.ร.นครศรีลำดวนวิทยา ส่วนราชการอ.วังหิน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและภาคประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง/////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts