พิษณุโลก ติดตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พิษณุโลก ติดตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในการขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยการประสานของ นายณัฏฐา ชาวดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับ นายเจียง สิบหมื่นเปี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเนินกุ่ม ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางเทศบาลตำบลเนินกุ่ม

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากพบว่าปัจจุบันบ่อบาดาลเก่าของทางเทศบาลตำบลเนินกุ่มมีสภาพชำรุดและตื้นเขิน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคของบุคลากรภายในหน่วยงานดังกล่าวกว่า 170 คน รวมถึงไว้ให้บริการประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ดังกล่าวด้วย โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการย้ายเครื่องจักรกลมาขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณจุดที่ 2 ที่ระดับความลึก 114 เมตร แต่ยังไม่พบระดับน้ำทั้งสองจุดและจะดำเนินการขุดต่อไปจนสุดความสามารถ ซึ่งในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลเนินกุ่ม เป็นผู้ออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินการขุดเจาะเองทั้งหมดและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล เพื่อเป็นการช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts