จ.สงขลา – พิธีเปิด สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคใต้ 

จ.สงขลา – พิธีเปิด สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคใต้ 

 

เมื่อ 20 ก.ค.65 เวลา 1000 พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมพิธีเปิด สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคใต้ และเป็นวิทยากรการอภิปราย ในหัวข้อ”สิทธิมนุษยชน การพัฒนา เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในพื้นที่ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ในพื้นที่ จชต. นโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เหตุผลและความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

หากไม่มีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ก่อเหตุรุนแรงพื้นที่ก็จะเกิดสันติสุข ความจำเป็นในการใช้กฎหมายพิเศษก็จะหมดไปพร้อมทั้งยังได้เรียกร้องให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าดูแลและปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมีเป็นจำนวนมากโดยไม่ทิ้งคนส่วนใหญ่ไว้ข้างหลัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts