เลขาธิการ ศอ.บต. เผยหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ำแก่ชุมชน

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ำแก่ชุมชน

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จัดขึ้น เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจนโยบาย ทิศทางและการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกาสและความเชื่อมโยงของพื้นที่กับต่างประเทศในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะสหพันธรัฐมาเลเซีย และราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย การเสริมสร้างกรอบแนวคิดการเป็นผู้นำและการพัฒนาเมือง พร้อมทั้งการกระชับความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายผู้นำจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พลตำรวจตรี นิตินัย หลังยาหน่าย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจำนวนมาก และมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน 120 คน ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการปกครองและด้านความมั่นคง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่าในตอนหนึ่งว่า ทิศทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกมิติจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จะต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการบูรณาการกับทุกส่วน ทั้งนี้ ศอ.บต. มีบทบาทหน้าที่คือ หนุนเสริม เชื่อมโยง เร่งรัดกำกับดูแล ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

ทั้งนี้ รูปแบบและจุดเน้นการอบรมประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้ส่งคุณวุฒิการเสวนากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการหนึ่งในร้อยทิศทางการพัฒนาเมืองชายแดนใต้ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอ 5 เมืองที่สำคัญได้แก่ 1. เมืองปศุสัตว์ 2. เมืองปูทะเล 3. เมืองภาคพื้นถิ่น 4. เมือง e-sport และ 5. มหานครทุเรียนแห่งเอเชีย โดยทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเกิดเครือข่ายนักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Related posts