พิษณุโลก แถลงข่าวสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า นำพาพิษณุโลกก้าวไกล

พิษณุโลก แถลงข่าวสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า นำพาพิษณุโลกก้าวไกล

 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น โรงแรมไอยราแกรนด์พาเล จังหวัดพิษณุโลก นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน สินค้าเกษตรสร้างมูลค่า นำพาพิษณุโลกก้าวไกล จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทั้งหมด 4,759,900ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 3,057,632 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด มีภูมิประเทศที่หลากหลาย เขตภูเขาสูง เหมาะแก่การปลูกไม้ผล พื้นที่ราบ เชิงเขาเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ และพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เหมาะแก่การทำนา จากศักยภาพพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก ทำให้สามารถเกิดสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน สับปะรด พื้นที่เพาะปลูกเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ อันดับ 5 ของประเทศ) มะม่วง (พื้นที่เพาะปลูกอันดับ 1 ของ
ประเทศ)


สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และส่งเสริมให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกอุตสาหกรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาดต่างประเทศ เนื่องจากมีการปิดด่านชายแดน รวมถึงตลาดในประเทศเกิดการชะลอตัว เนื่องจากผู้บริโภคงดการเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้า


อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังไม่มีความแน่นอน และไม่มีทีท่าว่าจะยุติในเร็ววัน สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการส่งเสริมผลักดันให้เกษตรกรของจังหวัดพิษณุโลก มีการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ โดยการถ่ายทอดความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเกษตรกรต้นแบบที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ได้ร่วมมือกัน

ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพสูงของจังหวัดพิษณุโลกไปถึงมือผู้บริโภค ได้โดยตรง ทำให้สามารถบรรเทาปัญหาในการจำหน่ายสินค้าเกษตร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกร ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ยังเป็นการเชื่อมโยงเกษตรกรและสินค้าในของแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลกอย่างยั่งยืน
สำนักงานมาตรจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์สินค้า
เกษตรคุณภาพของจังหวัดพิษณุโลก ผ่านช่องทางต่างๆ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสนับสนุนสินค้าเกษตร
คุณภาพดีของจังหวัดพิษณุโลก

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts