ศอ.บต. ประชุมผู้บริหารและหน่วยงานที่ขึ้นตรง ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต

ศอ.บต. ประชุมผู้บริหารและหน่วยงานที่ขึ้นตรง ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต

 

วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/กอง/สถาบัน/หน่วยงานขึ้นตรง และผู้อำนวยการกลุ่มงานเพื่อติดตามและรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Online และแบบ On site โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ตลอดจน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการส่วนงานเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ทุกคนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่องและดำเนินงานได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อาทิ การจัดกิจกรรม “99 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนํา สืบสาน สู่การ ปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น รวมทั้งได้มีการจัดนิทรรศการที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่ง ศอ.บต. จัดอยู่ใน ประเภทหน่วยงานอื่นของภาครัฐ ผลการประเมินได้รับคะแนน 95.98 คะแนน ระดับผลคะแนน AA เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา มีคะแนนเพิ่มขึ้น 0.34 คะแนน ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่ยังคงรักษาคะแนนได้ดีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆ ได้สรุปกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา และนำเสนอแผนงานที่ จะดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต อาทิ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และคณะ ที่เดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง เข้าใจสถานการณ์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐ พร้อมทั้งชื่นชมรัฐบาลและประเทศไทยที่ให้การดูแลประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติและเป็นต้นแบบที่ดีของโลกอีกแห่งหนึ่ง ในส่วนของกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ได้นำเสนอผลงานและการดำเนินงานในระยะต่อไป

อาทิ การฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ การขยายผลเมืองปูทะเลโลก โครงการพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟโรบัสตา ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล (โคบาลชายแดนใต้) ขยายผลธนาคารสื่อสร้างสรรค์ ในส่วนของกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” รวมทั้งเตรียมจัดประชุมผู้บริหาร ศอ.บต.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ศอ.บต.สัญจร เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

Related posts