ศรีสะเกษ คุมประพฤติศรีสะเกษให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2565

ศรีสะเกษ คุมประพฤติศรีสะเกษให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้นายบดินทร์ นพพิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 และนายคำนวณ เสาวรส พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ: การป้องกันยาเสพติดในชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2565 ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ที่บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 10 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน

ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีจิตสำนึกด้านความมั่นคง มีความจงรักภักดีและเทิดทูลต่อสถาบันหลักของชาติ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันจะส่งผลให้เป็นการพัฒนาและป้องกันตนเองในระดับหมู่บ้าน นำพาประเทศชาติก้าวไปสู่การพัฒนาที่ มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

 

Related posts