ศอ.บต. นำเครือข่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมระดับพื้นที่ จชต. พัฒนาศักยภาพ พร้อมระดมหาแนวทางแก้ไขปัญหาของ ปชช. ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ศอ.บต. นำเครือข่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมระดับพื้นที่ จชต. พัฒนาศักยภาพ พร้อมระดมหาแนวทางแก้ไขปัญหาของ ปชช. ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง กลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นการเสริมองค์ความรู้ ทักษะ แนวทางการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในการหาทางออกให้กับ พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ ให้คลี่คลายโดยเร็ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ขอให้ทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำหรับกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น ๔๙ ราย เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย และเรียนรู้ประสบการณ์กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการอำนวยความเป็นธรรมในแต่ละพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

พร้อมทั้งรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของเครือข่ายกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการอำนวยความเป็นธรรม และร่วมกันระดมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการรับทราบบทบาทภารกิจในการอำนวยความเป็นธรรม ที่สามารถไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทความเดือดร้อนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการแก้ไขปัญหาทางสังคม จิตวิทยาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

 

Related posts