ศอ.บต. ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ ดี จากกรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยนำด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

ศอ.บต. ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ ดี จากกรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยนำด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ตามที่กรมบัญชีกลางจัดมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารการจัดการ ด้านการเงินการคลังขึ้น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ ภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ โดยการหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะกรรมการได้กำหนดและตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จึงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายชื่อหน่วยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน 103 รางวัล ประกอบด้วย 1. ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ จำนวน 44 หน่วยงาน 92 รางวัล 2. จังหวัด จำนวน 7 จังหวัด 11 รางวัล ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆของรัฐ แบ่งระดับของรางวัลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับดีเลิศ ระดับดีเด่น และระดับดี โดยศอ.บต. ในฐานะหน่วยนำด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างระดับ “ดี” ร่วมกับ 5 หน่วยงาน

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวด้วยอีกว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานและภารกิจหลักต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ขอยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและขอบคุณทุกคนที่ได้ปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆจนทำให้ได้รับรางวัล ซึ่งจะรักษาความดีความชอบนี้ไว้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

 

Related posts