สตูล สำนักงาน กสทช. ภาค 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

สตูล สำนักงาน กสทช. ภาค 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน กรณีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ณ จังหวัดสตูล

วันนี้ 13 ก.ย. 2565 ที่ห้องประชุมอภัยนุราช 1 ชั้น 2 โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน กรณีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน จัดโดยสำนักงาน กสทช. ภาค 4


นายพันธ์ศักดิ์ ปลอดเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและกำกับดูแล สำนักงาน กสทช. ภาค 4 กล่าวว่า เนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา เมื่อเกิดภัยพิบัติทุกครั้ง สังเกตได้ว่าระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นระบบสื่อสารหลัก ประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์พื้นฐานจะได้รับผลกระทบ ระบบสื่อสารถูกตัดขาด ส่งผลให้ไม่สามารถประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ทันท่วงที ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐและประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติ สำนักงาน กสทช. ภาค 4

จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสารและบูรณาการความร่วมมือ ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ บนพื้นฐานการใช้คลื่นความถี่วิทยุ ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


การอบรมฯครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝีกอบรมทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และสำนักงาน กสทช. ภาค 4

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts