พิษณุโลก ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานเปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

พิษณุโลก ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานเปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

 


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น ลานกิจกรรมวัดยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ โดยมี นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน ประชาชนชาวตำบลท่าโพธิ์ให้การต้อนรับ


สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทาง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงให้จังหวัดขับเคลื่อนการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ที่นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตขยะ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม…”


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะชุมชนตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้นำหลัก 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) มาใช้ในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางการจัดการขยะต้นทาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จึงได้จัดทำ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพิ่มประสิทธิภาพการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน โดยมี วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ จึงดำเนินการต่อยอดโครงการ “เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกจากการลดขยะที่ต้นทาง” และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่างๆ ในพื้นที่เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ร่วมกันดำเนินการทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts