ศรีสะเกษ เขตตรวจสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุ สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศให้เป็น “ ปีแห่งสุขภาพ สูงวัยไทย”

ศรีสะเกษ เขตตรวจสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุ สนองนโย…

Read More

ศรีสะเกษ ผอ.รพ.ศรีสะเกษเผยมีความพร้อมให้บริการในเรื่องของวัคซีนโควิด 19 ทุกช่วงอายุ โดยมีแพทย์และกุมารแพทย์ประจำอยู่ตลอดเวลาพร้อมฉีดวัคซีนให้เด็กและประชาชน

ศรีสะเกษ ผอ.รพ.ศรีสะเกษเผยมีความพร้อมให้บริการในเรื่องของวัคซีนโควิด 19 ทุกช่วงอายุ โดยมีแ…

Read More

ศรีสะเกษ พ่อแม่อุ้มลูกอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี แห่ไปฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19

ศรีสะเกษ พ่อแม่อุ้มลูกอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี แห่ไปฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มก…

Read More

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ชื่นชม แพทย์อาสาสมาชิกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จัดกิจกรรม เข้าสุนัตหมู่แก่เยาวชนผู้ยากไร้ ณ ประเทศกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และปลูกฝังจริยธรรมด้านจิตอาสาให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุข

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ชื่นชม แพทย์อาสาสมาชิกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จัดกิจ…

Read More