พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ติดตามและสร้างความเข้าใจครัวเรือนเป้าหมายโคกหนองนาโมเดล

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ติดตามและสร้างความเข้าใจครัวเรือนเป้าหมายโคกหนองนาโมเดล ว…

Read More

ส่งมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับ ราษฏรที่เข้าร่วมโครงการฯ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ส่งมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับ ราษฏรที่เข้าร่วมโครงการฯ อ.บางก…

Read More

โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จั…

Read More

ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ.ขุนแตะ อ.จอมทอง จว.ช.ม.”

ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ …

Read More

สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล&#82…

Read More