อบจ.พิษณุโลก เยี่ยมชมชุมชนชีววิถีบ้านไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก สานโครงการพิษณุโลกเมือง 3 ธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก รักษ์โลก

อบจ.พิษณุโลก เยี่ยมชมชุมชนชีววิถีบ้านไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก สานโครงการพิษณุโลกเมือง 3 ธร…

Read More

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน (RGC) ศปป.1 กอ.รมน.

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน (RGC) ศปป.1 กอ.…

Read More

ศอ.บต. นำบุคลากรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศอ.บต. นำบุคลากรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรยั่งยืน ตามหลักปรั…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคม…

Read More