🍀💐พิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงบริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

🍀💐พิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ…

Read More

ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระน…

Read More

ผู้ว่าฯพิจิตร เปิดศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้ว่าฯพิจิตร เปิดศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งย…

Read More

บูรณาการ 3 ฝ่าย ร่วมจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงนา หมู่ 5 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

บูรณาการ 3 ฝ่าย ร่วมจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ…

Read More

ศรีสะเกษ ร.ร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ศรีสะเกษ ร.ร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน…

Read More