โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตร สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm ผักสลัดอินทรีย์ แนวทางสร้างอาชีพสร้างรายได้ในพื้นที่ (มีคลิป)

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตร สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm ผักสลัดอินทรีย์ แนวทางสร้าง…

Read More

!!! สุโขทัย เมืองผาสุกด้วยศาสตร์พระราชา เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” จุดตัวอย่าง “จอบแรก” ณ บ้านนายนิธิกร รอดมา บ้านเลขที่ 14 ม. 6 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย💢

!!! สุโขทัย เมืองผาสุกด้วยศาสตร์พระราชา เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” จุดตัวอย่าง “จอ…

Read More

@ สุโขทัย เมืองผาสุข : พช.สุโขทัย ประชุมสัญจร พัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563”

@ สุโขทัย เมืองผาสุข : พช.สุโขทัย ประชุมสัญจร พัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพั…

Read More