ศรีสะเกษ ผู้ว่าเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่โคก หนอง นา โมเดล

ศรีสะเกษ ผู้ว่าเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม…

Read More

ศรีสะเกษ พ่อเมืองมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรอำเภอขุขันธ์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ศรีสะเกษ พ่อเมืองมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรอำเภอขุขันธ์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื…

Read More

พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลกจัดนิทรรศการมหกรรมแห่งความสำเร็จ โครงการปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ( โครงการ 3 ป.สู่พอเพียง)

พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลกจัดนิทรรศการมหกรรมแห่งความสำเร็จ โครงการปลุกพลังความคิด ปรับวิถ…

Read More

กองพลทหารราบที่ 15 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ศาสตร์พระราชา จัดการฝึกอบรมการเรียนรู้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาในพื้นที่

กองพลทหารราบที่ 15 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  “สืบสาน รักษา แ…

Read More

ศรีสะเกษ นายกเทศบาลพยุห์ไอเดียเก๋เลี้ยงปลากบปลูกผักเอาไว้นำไปช่วยงานบุญของชาวบ้าน พร้อมทั้งปลูกต้นพลูไว้เก็บใบพลูไปแจกจ่ายให้คุณแม่คุณยายไปเคี้ยวหมากด้วยเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน

ศรีสะเกษ นายกเทศบาลพยุห์ไอเดียเก๋เลี้ยงปลากบปลูกผักเอาไว้นำไปช่วยงานบุญของชาวบ้าน พร้อมทั้…

Read More