รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (13 มีนาคม 2566) ที่โรงแรม เซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธี นอกจากนี้ ยังมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้เสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต ย้อนหลัง ไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 จำนวน 162 ราย โดยได้ช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2564-2566 จำนวนทั้งสิ้น 112 ครอบครัว

และกระทรวงศึกษาธิการจัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนจบปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง และครอบครัว โดยปีการศึกษา 2562-2565 จัดสรรทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 5,000 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,945,000 บาท

นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ได้เดินทางมามอบเงินเยียวยาฯ และทุนการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวด้วยตัวเองทุกครั้ง ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในโอกาสต่อไปก็จะได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พิการ หรือทุพพลภาพ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ต่อไป

Related posts