จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566


วันนี้ (3 มกราคม 2567) เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 พร้อมร่วมรับฟังคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อให้กำลังใจคนพิการต้นแบบ จำนวน 3 ราย และจับฉลากของขวัญให้กับคนพิการ

โดยนางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยกล่าวรายงาน ในการนี้ นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรคนพิการจากสาขาต่างๆ และผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรม


ชึ่งการจัดงานวันคนพิการสากลนั้น จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนพิการได้รับทราบนโยบายและมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและความสามารถในด้านต่างๆ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาค ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

Related posts