จังหวัดสุโขทัยมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล เพื่อส่งเสริมเด็กและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดสุโขทัยมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล เพื่อส่งเสริมเด็กและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


วันนี้ (19 มกราคม 2567) เวลา 14.30 น. ณอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุขทัย จัดโดยสำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยกล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 22 ครอบครัว เด็กจำนวน 54 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,500 บาท และมอบผ้าห่มจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ( CSR จังหวัดสุโขทัย ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและครอบครัว


สำหรับผู้ที่รับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ อาทิ ปัญหาบิดามารดาแยกทางกัน ทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายที่ไม่มีอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพเท่านั้น บางรายเป็นเด็กพิการ เจ็บป่วยซ้ำซ้อน ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ เด็กที่ขาดแคลนทุนการศึกษาที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงเร่งให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กและครอบครัวดังกล่าว

Related posts