วันสุดท้ายเวทีเสวนาการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาการเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน และเกิดคู่ค้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย(น่าน)-จีน ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

วันสุดท้ายเวทีเสวนาการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาการเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน และเกิดคู่ค้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย(น่าน)-จีน ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

 

ณ หอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดประชุม The 1st International agricultural forum 2024 Neo- Regional Development On biodiversity Agricultural sustainability ซึ่งเป็นเวทีเกษตรนานาชาติครั้งที่ 1 ในจังหวัดน่าน จัดขึ้นโดยมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ และ Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok) สนับสนุนและประสานงานโดยธนาคารกสิกรไทย พร้อมกับหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567

โดยในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเสวนาฯ มีประเด็นเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ Harnessing Belt and Road Initiative for Thai-Chinese Trade and Investment. ,รังสรรค์ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนไทย-จีน ผ่านเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ,Law and Regulations on Agricultural Export to China ,ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีน. ,Green Trade Schemes & New Regionalism ,ความร่วมมือทางภูมิภาคยุคใหม่และกรอบการค้าทางด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เป็นต้น

ด้านพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า การจัดเวทีเกษตรนานาชาติครั้งที่ 1 ในจังหวัดน่าน จัดขึ้นโดยมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ฯ และภาคีเครือข่าย ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน ทั้งด้านการศึกษาวิจัย นวัตกรรม ด้านการศึกษา การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะกับประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เกิดการค้าการลงทุน และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน

ด้านนางสาววัชรี พรมทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ผู้ร่วมเวทีเสวนาฯ กล่าวว่า การจัดงานเสวนาในครั้งเกิดประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรชาวน่าน โดยหอการค้าจังหวัดน่าน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์การเกษตร อาทิ สินค้าเกษตร (มะม่วง กาแฟ ฟักทอง) วัตถุดิบการเกษตร เกษตรสมุนไพรแปรรูป เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยได้มีการเจรจาคู่ค้าทางธุรกิจสินค้าการเกษตรหลายรายการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันระหว่างไทย(น่าน) และจีน ในด้านการตลาด การค้า การลงทุน การยกระดับมาตรฐานสินค้าในการส่งออก ที่สำคัญยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจของนักธุรกิจน่านรุ่นใหม่ กับกลุ่มนักธุรกิจชาวจีน มุ่งหวังให้สินค้าจากน่าน ไปติดตลาดของจีนต่อไปในอนาคต

 

Dr.Hongyan YANG , Yunnan Kezhao Biotechnology Co., Ltd ผู้ร่วมเสวนาชาวจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ กล่าวว่า ทั้งไทยและจีน มีความมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทางจีนได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันกับไทย(น่าน) เพื่อเป็นประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือระหว่างกัน ในการผลักดัน ขับเคลื่อนการเกษตรยั่งยืน ความร่วมมือด้านผลงานวิจัย และการร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต่อไป

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts