ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฎิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)เกาะสะท้อน และกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 933 ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เน้นย้ำกำชับเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย และไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฎิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)เกาะสะท้อน และกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 933 ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เน้นย้ำกำชับเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย และไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่

ที่ ฐานปฎิบัติการ กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 933 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ เดินทางเข้าพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 933 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน 5 งานสำคัญเร่งด่วนตามนโยบาย ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา

พร้อมร่วมหารือ ข้อขัดข้อง และปัญหาต่างๆ ร่วมกันเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อความสะดวกในการประสานการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้น พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง บ้านตะเหลี่ยง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป. พิทักษ์พื้นที่) ของกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 933 โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา การแจ้งเตือนข่าวสาร ให้คำแนะนำในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

ในเวลาต่อมา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล หรือ ชคต.เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งพบปะ สอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายข้อสั่งการในมาตรการความปลอดภัยของกำลังพล การปฎิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย การลาดตระเวน และการนอนนอกฐาน การ pop-up ในเส้นทางรอง รวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อีกทั้ง ได้กำชับเพิ่มมาตรการความเข้มข้น การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และโดยรอบฐานปฏิบัติการ ชคต. ตลอดจน ที่สำคัญให้ปฏิบัติตามนโยบายสั่งการของพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

มาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการต้องมีความพร้อม การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์คนดี ไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล( ชคต.)ในครั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้กำชับเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล( ชคต.) และได้เน้นย้ำการปฎิบัติตนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล และเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล ถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกนายปฎิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ ตลอดจนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไป

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts