พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ

 


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น อาคารทีประวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ โดยมี นายชุมพล เสมาขันธ์ อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดร.พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์ นายกสมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง และผู้เข้าร่วมสัมมนาให้การต้อนรับ


การจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นรูปแบบ Hybrid Conference ก็สงสารทั้ง Onsite และออนไลน์ มีการสรุปใจความสำคัญของการจัดการประชุม 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมือง จังหวัดพิษณุโลกต้นแบบสู่คุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ด้วยแนวคิด การใช้ประโยชน์จากขยะ ผ่านกลไกการทำงานแบบเชิงบูรณาการ

พร้อมถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญผลักดัน จังหวัดพิษณุโลกต้นแบบสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยแนวคิดการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยวิทยากร 8 ท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้บริหาร บุคลากรสายปฏิบัติการ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษาพื้นฐาน องค์กรสาธารณสุข ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป รวมทั้ง 2 ระบบจำนวน 1,000 คน ที่มีความสนใจนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts