เลขาฯ ศอ.บต. เผย เยาวชนเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนา จชต. แนะ เรียนพร้อมทำงาน ตั้งแต่ปี 1 ปูทางอาชีพ พัฒนาบ้านเกิดในอนาคต

เลขาฯ ศอ.บต. เผย เยาวชนเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนา จชต. แนะ เรียนพร้อมทำงาน ตั้งแต่ปี 1 ปูทางอาชีพ พัฒนาบ้านเกิดในอนาคต

วันนี้ (23 มิ.ย.2565) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ บทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 1 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส พร้อมร่วมในพิธีเปิด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 732 คน เข้าร่วมในพิธี พร้อมรับฟังปาฐกถาดังกล่าว

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่งของการปาฐกถาว่า เราทุกคนต่างมีความสำคัญ นักศึกษา 732 คนที่สมัครและสอบเข้าแต่ละคณะก็มีความสำคัญ ยิ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยแล้ว ยิ่งสำคัญกับการพัฒนาบ้านเกิดและจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาล ศอ.บต. และหน่วยงานรัฐทุกหน่วย มุ่งพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างสันติสุขและที่ยืนให้กับทุกคนในผืนแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สำหรับบทบาทของนักศึกษาสามารถพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อปูทางอาชีพและอนาคตของตนเอง อย่ารอให้เรียนจบได้รับปริญญาแล้วค่อยเริ่มนับหนึ่ง ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ สามารถนำนโยบายของ ศอ.บต. มาเป็นแนวทาง โดยขณะนี้ ศอ.บต. ดำเนินการพัฒนาและหนุนเสริมอาชีพของประชาชนในหลายเรื่อง อาทิ การส่งเสริมเลี้ยงโคในพื้นที่ เนื่องจากเนื้อโคที่ประชาชนในชายแดนใต้ทานอยู่ทุกวันส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างจังหวัด เฉลี่ยคนในพื้นที่ทานเนื้อ 50,000 ตัวต่อปี แต่เราสามารถผลิตเนื้อในพื้นที่ได้เองเพียง 20,000 ตัว หากนักศึกษาคนไหนมองเห็นแนวทางนี้ก็สามารถดำเนินงานได้โดยมีภาครัฐสนับสนุน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ในส่วนบ้านใดพอมีพื้นที่ว่าง ก็สามารถปลูกพืชพลังงานเพื่อป้อนสู่โรงไฟฟ้า 15 แห่งในพื้นที่ ซึ่งต้องการพืชพลังงานกว่า 9,000 ตันต่อวัน เฉลี่ย 3 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ยังสามารถมองหาการทำธุรกิจการค้าชายแดน จากด่านพรมแดน 9 ด่านใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคิดว่า คนในพื้นที่มีโอกาสในการดำเนินงานตรงนี้มากกว่าพื้นที่อื่น นอกจากนี้ ศอ.บต.ยังหนุนเสริมการทำเกษตรฐานราก พัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่อีกด้วย เพื่อลดอัตราการว่างงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้ไปในทางที่ดียิ่งๆขึ้นไป อย่างไรก็ตามทุกบทบาทล้วนย่อมมีส่วนช่วยยกระดับพื้นที่และช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยไหน คณะไหนก็ล้วนสำคัญ เพราะทุกคณะถูกออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาบ้านเกิดด้วยกันทั้งสิ้น

สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2565 มีจำนวน 732 คน เข้าศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

Related posts