อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมสืบสาน“วิถีไทย วิถีเบตง เทิดไท้ สมเด็จพระพันปีหลวง” ชู!!! ชุดแต่งกายผ้าไทย “ลายเบตง รวมใจ” สื่อถึงอัตลักษณ์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมสืบสาน“วิถีไทย วิถีเบตง เทิดไท้ สมเด็จพระพันปีหลวง” ชู!!! ชุดแต่งกายผ้าไทย “ลายเบตง รวมใจ” สื่อถึงอัตลักษณ์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (26 มิถุนายน 2565) ที่ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย “วีถีไทย วิถีเบตง เทิดไท้ สมเด็จพระพันปีหลวง” ภายใต้งานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาด อำเภอเบตง ประจำปี 2565 ณ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริว่า ขาดทุนของพระองค์คือกำไรของชาติ พระองค์ ได้ทรงชุบชีวิตผ้าไทยขึ้นมา ทรงพัฒนาส่งเสริมเรื่องผ้าไทย โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ประกอบสัมมาชีพ และรักษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนและเป็นประโยชน์แก่ประเทศซึ่งระยะเวลากว่า 50 ปี พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในการพัฒนาส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” จากสิ่งทอของชาวบ้านที เกือบสูญหายให้กลับมาเป็นอาภรณ์ที่คนไทยและคนทั่วโลกให้การยอมรับถึง คุณค่า และความงดงามอันประเมินค่ามิได้ ผลสัมฤทธิ์ของพระราชกรณียกิจในด้านนี้มีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดยิ่งในปัจจุบัน ได้ชุบชีวิตคนไทยจำนวนมากให้ มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และยั่งยืน

ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ชนบท พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีชาวบ้านนุ่งผ้าพื้นดิน จึงทรงประทับใจในความงามของผ้า พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกี่ยวข้องเรีองผ้าไทยจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ คือ อนุรักษ์ผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน เป็นอาชีพเสริม แก่ประชาชน นอกจากนี้ พระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ประกอบอาชีพผลิตผ้าไทย เนียงในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ จึงขอให้ทุกท่านแสดงความ จงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป และ ขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ กำหนดเป็นวาระสำคัญให้มีการแต่งกายผ้าไทย จัดตั้งกลุ่ม ผลิตผ้าไทยที่เป็นผ้าลายเบตงได้ในอนาคตก่อให้เกิดทั้งเรื่องการอนุรักษ์ผ้าไทยและการมีรายได้แก่ประชาชน

เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนสูงมาก มีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม รวมถึงมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อีกทั้งยังมีร่องรอยความเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเรียนรู้ชวนให้ค้นหา ทำให้เห็นถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จะมีการจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ คือการแข่งขันวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand By UTMB ที่ได้รับการบรรจุใน UTMB World Series ให้เป็นสนามที่ 2 ของไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ หลายสิ่งหลายอย่างในพื้นที่กำลังได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเบตงจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญของประเทศไทย และจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทและชาวต่างชาติรู้จักทั่วโลก เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน

และนอกจากนี้ภายในกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่กว่า 30 คู่ ยังได้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ภายใต้กิจกรรมเดินแฟชั่นไทย “วีถีไทย วิถีเบตง เทิดไท้ สมเด็จพระพันปีหลวง” ภายใต้คอนเซป “ผ้าลายเบตง รวมใจ” เพื่อสื่อถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองเบตง และแสดงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นร่วมสมัยอีกด้วย

 

Related posts