ศอ.บต. และภาคเอกชนลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพระราชทานจังหวัดปัตตานี พร้อมหารือส่งเสริมศักยภาพผู้เข้าฝึกอบรม เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ

ศอ.บต. และภาคเอกชนลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพระราชทานจังหวัดปัตตานี พร้อมหารือส่งเสริมศักยภาพผู้เข้าฝึกอบรม เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ


วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี นายวิสันต์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายประเวศ หมีดเส็น กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหารือกับภาคเอกชน อาทิ หอการค้าจังหวัดปัตตานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ในประเด็นการส่งเสริมศักยภาพ แก่ผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ


โดยก่อนการเยี่ยมชมศูนย์ฝึกฯที่ประชุมมีการหารือพร้อมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ในส่วนของภาคเอกชนได้สะท้อนเรื่องของการยังขาดบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม อาทิ ช่างที่มีทักษะในด้านยานยนต์ ช่างควบคุมอุปกรณ์ความเย็น พร้อมทั้ง ให้ผู้อบรมฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ซึ่งหากมีการเปิดหลักสูตรดังกล่าว จะสามารถตอบโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมได้เพิ่มมากขึ้น


ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งใน 3 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 โดยรัฐสภา กองทัพบก และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกอาชีพให้กับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 นราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ยะลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานและแนวทางพระราชดำริของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่องรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน


สำหรับการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต. โดยหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรการฝึกเตรียมทำงาน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ระยะเวลาการฝึก 6 เดือน ในสาขา ช่างไฟฟ้า สาขาซ่อมรถจักรยานยนต์และสาขาช่างก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาการฝึก 3 เดือน ในสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย สาขาช่างสีรถยนต์ และสาขาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดยศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี ดำเนินการฝึกอบรมแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2565 รวมทั้งหมด 8 รุ่น มีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ ทั้งหมด 435 คน

Related posts