รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานพิธีงานพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทยพุทธ ไทยมุสลิม

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานพิธีงานพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทยพุทธ ไทยมุสลิม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) พันเอกก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี นายเพียร มโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(89) หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำชุมชน คณะครู ประชาชนและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

โครงการพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทยพุทธ ไทยมุสลิม มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างชุมชนไทยพุทธ ไทยมุสลิมภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกันอย่างมีความสุขและเข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละสังคม ในการจัดโครงการ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์ อำเภอสุไหงปาดี ศูนย์เครือข่ายการเวก ศูนย์เครือข่ายธัญญธารา เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนอำเภอสุไหงปาดีไทย พุทธ มุสลิม ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒, พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาส วัดประชุมธารา และหน่วยงานราชการในพื้นทีและการจัดงานในครั้งนี้ทุกโรงเรียนได้มีการให้นักเรียนร่วมสนุกโดยมีการแสดงกิจกรรมร้องเพลงดีเกฮูลู การเต้นตามเสียงเพลงและมีการแสดงโชว์ของกลุ่มสตรีตำบลสุไหงปาดีก่อนเปิดงานอีกด้วยและมีการเปิดบู๊กของแต่ละโรงเรียนมาแสดงความสามารถในการทำขนมต่างๆเปิดขายให้ทุกคนทีร่วมในงสนวันนี้ได้ลื้นรสและเงินทีได้จากการขายขนมในวันนี้จะมอบให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (โคกสยา)ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส

Related posts