มณฑลทหารบกที่ 34 อบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565

มณฑลทหารบกที่ 34 อบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 1000 พลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มณฑลทหารบกที่ 34 ประจำปี 2565 ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา​โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จำนวน 50 คน สำหรับโครงการมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อประเทศชาติ
และเมื่อเวลา 13.00 น.ได้นำ เยาวชน เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อเรียนรู้ และทำกิจกรรม โดยชมการสาธิตการทำน้ำส้มควันไม้และถ่าน, การทดลองเพาะเชื้อราโตรโคเดอร์มา, การเลี้ยงกบพันธุ์พระราชทาน, การทดลองปลูกพริกไทยพันธุ์ซีลอน, การเลี้ยงเป็ดกบินทร์บุรี/เป็ดบาร์บารี่/เป็ดไข่บางปะกง, การเลี้ยงไก่กระดูกดำ/ไก่ประดู่หางดำ/ไก่เหลืองทองฮ้องไคร้, การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง, การเลี้ยงวัว, การเลี้ยงปลาสลิด/ปลานิลจิตรลดา, การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด, การปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้เยาวชนนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมส่วนรวมต่อไป


เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.00ได้นำเยาวชนทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้และประวัติศาสตร์ ในจังหวัดพะเยา โดยได้มีการ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนเจืองธรรมิกราช, อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา, หอวัฒนธรรมนิทัศน์ และ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมือง จังหวัดพเยา พร้อมกับ ทำกิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา กวาดใบไม้ และเก็บเศษขยะ บริเวณโดยรอบวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
และเมื่อ เวลา 13.00 น.​พลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก34 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม พร้อมได้มอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ ณ แหล่งสมาคม ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ผลการฝึกอบรม…. ทำให้…. เยาวชนเกิดความสำนึกในความเป็นไทย มีความรัก ความสามัคคี และหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนึกในความสำคัญของตนเอง ที่จะต้องเป็น พลังอันยิ่งใหญ่ของชาติ เป็นการสร้างพลังให้สังคม ในหมู่เยาวชน ให้สามารถเผชิญกับปัญหาทางสังคมต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts