กิจกรรมการประกวด Clip “มัคคุเทศก์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3”

กิจกรรมการประกวด Clip “มัคคุเทศก์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3”

ตามที่ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการประกวด Clip “มัคคุเทศก์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3” เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ในแบบฉบับผลงานของตนเอง ตามแนวคิดของวัยรุ่น เพื่อสร้างค่านิยมให้เกิดความรัก ความสามัคคีแก่คนในชาติ ผ่านเรื่องเล่าการนำชมสถานที่สำคัญในท้องถิ่น ภายในพื้นที่อำเภอ หรือจังหวัดของตนเอง ที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ชาติไทย
ในการนี้ มีนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้ร่วมจัดทำ Clip เข้าร่วมการประกวด ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 84 คลิป โดยได้ทำการเผยแพร่ Clip ผ่านช่องทางเพจ “Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3” และช่องทางเพจ “Facebook ของศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 10 มณฑลทหารบก ในพื้นที่ภาคเหนือ” (มณฑลทหารบกที่ 31 – 310) ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีผลงานที่ได้รับคะแนนยอดนิยมจากการกดไลค์ กดแชร์ และ การประเมินผลของคณะกรรมการ จาก 7 มหาวิทยาลัย ในขอบเขตการประเมินรายจังหวัด เพื่อรับโล่เกียรติยศ จาก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นเกียรติแก่สถานศึกษา และเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ มีผลการประเมินดีเด่น ดังนี้


1. โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
2. โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
3. โรงเรียนตาคลีประชาสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ จังหวัดลำปาง
5. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
7. โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จังหวัดลำพูน
8. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
9. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่
10. โรงเรียนสหคริสเตียน จังหวัดอุตรดิตถ์
11. โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
12. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์
13. โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
14. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ทีม 1 จังหวัดตาก
16. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถรับชม พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ที่ช่องทางเพจ “Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3” และช่องทางเพจ “Facebook ของศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้ทั้ง 10 มณฑลทหารบก ในพื้นที่ภาคเหนือ”
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
4 สิงหาคม 2565

ปรีชา นุตจรัสรายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts