⚜️สุโขทัย เมืองมรดกโลก ⚜️

⚜️สุโขทัย เมืองมรดกโลก ⚜️


วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานลอยกระทงของคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการจัดแสดง แสง เสียง ฝ่ายการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฝ่ายจัดนิทรรศการเครื่องสังคโลก ฝ่ายการจัดกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ และฝ่ายโฆษกและพิธีกร โดยมี นางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมชี้แจ้งการแสดงการจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

และการแสดงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย​ในการจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย จะอยู่บริเวณลานศาลาสี่หลัง จะมีการตกแต่งภูมิทัศน์จำลองอาคารสถานที่สมัยกรุงสุโขทัยแบบโบราณ โดยการจัดสร้างซุ้มไม้ไผ่มุงหญ้าคา พร้อมตกแต่งให้สวยงาม พร้อมป้ายชื่อกิจกรรมสาธิตฯ จัดให้มีร่ม มีแคร่ไม้ไผ่ และมีจุดเช็คอิน ๑ จุด มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมจำลองวิถีชีวิต สาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาด้านอาหารไม่ต่ำกว่า ๑๕ ภูมิปัญญา ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Related posts