พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 3/2565

พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 3/2565 มีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิถ์ และนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICT มหาวิทยาลัยราชกัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลในกลุ่มจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts