องมนตรี ลงพื้นที่มอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์พระดาบสชายแดนภาคใต้ เผยศิษย์พระดาบสทุกคนต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดา มารดา หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ พร้อมร่วมประชุมกับส่วนราชการเพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา

องมนตรี ลงพื้นที่มอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์พระดาบสชายแดนภาคใต้ เผยศิษย์พระดาบสทุกคนต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดา มารดา หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ พร้อมร่วมประชุมกับส่วนราชการเพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา

วันนี้ (31 สิงหาคม 2565) เวลา 13.40 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี / ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 10 / 2565 และรุ่นที่ 11 / 2565 ที่สำเร็จการศึกษา ที่ยังไม่ได้เข้ารับประกาศนียบัตร รวมจำนวน 32 คน พร้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่ศิษย์พระดาบสฯ ที่เข้ารับประกาศนียบัตร พร้อมได้มอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์พระดาบสฯ ในรุ่นที่ 12 จำนวน 76 ทุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับศิษย์พระดาบสและครอบครัวที่ด้อยโอกาส

โดยในพิธีมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านความมั่นคง พลเอก สมพล ปานกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โอกาสนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ใหโอวาทแก่ศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้แสดงความยินดีกับศิษย์พระดาบสที่สำเร็จการศึกษาทุกคน พร้อมทั้งกล่าวว่า พิธีมอบประกาศนียบัตรจัดขึ้นครั้งนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำที่ทรงคุณค่ายิ่ง และเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นบุตรที่ดีของบิดา มารดา จึงทำให้สำเร็จการศึกษาได้ อย่างไรก็ตาม ศิษย์พระดาบสทุกคน จะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้น เพื่อความก้าวหน้าของตนเองในการทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

สำหรับ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผลัก ดันและมอบความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่มาแล้วว่า 11 รุ่น และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 12 มีเยาวชนที่กำลังศึกษาทั้งสิ้น 80 คน โดยทำการเปิดหลักสูตรวิชา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า ใช้เวลาเรียนหลักสูตรระสั้น 1 ปี เพื่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสทางการศึกษาสามารถมีที่เรียน เสริมสร้างความรู้ได้ เป็นการฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้และเป็นคนดีของสังคม รวมทั้งปลูกฝังให้ศิษย์พระดาบสได้สำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

จากนั้นเวลา 15.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดยะลา ซึ่งได้ประสานความร่วมมือบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งการควบคุมดูแลพื้นที่ การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับพร้อมร่วมบรรยายสรุปความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในพื้นที่

 

Related posts