ประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2567

 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยที่ประชุมได้มีมติให้มีการจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวในลักษณะของ value chain ที่ครอบคลุมการดำเนินการทั้งหมด ทุกขั้นตอน ในทุกกระบวนการ โดยมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน โดยให้ความสำคัญและเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนในทุกขั้นตอน

ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย/รองประธานคณะอนุกรรมการภารกิจด้านเศรษฐกิจ นายยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ/เลขานุการ นายนวพงษ์ คุ้มพงษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ/ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะอนุกรรมการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Related posts