ศรีสะเกษ เทศบาลตำบลพยุห์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกในบริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นที่เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศรีสะเกษ เทศบาลตำบลพยุห์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกในบริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นที่เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ร่วมกับสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานประชาชนชาวตำบลพยุห์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ การกล่าวปฏิญาณทำความดีด้วยหัวใจ การมอบพันธุ์กล้าไม้ การมอบพันธุ์ปลาให้แก่ส่วนราชการและตัวแทนประชาชน จากนั้น ได้ทำการปลูกต้นไม้ เป็นต้นรวงผึ้งและต้นไม้ผลจำนวนมากในบริเวณศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ โดยมี นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่ สาธารณสุขอำเภอพยุห์ นางเนตรนภา สาระวรรณ ผอ.ร.ร.พยุห์วิทยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพ่อค้า ประชาชนชาว อ.พยุห์ จำนวนมากมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นที่เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี ดิน น้ำ ป่า ในการจัดการทรัพยากรที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลพยุห์ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาโดยตลอดเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของเทศบาลตำบลพยุห์ จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน อำเภอพยุห์และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรและประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ กล่าวว่า ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ประกอบกับได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมด้วยบุคลากรของหน่วยงานร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ ๑ ต้นในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน สถานศึกษา พื้นที่สาธารณะ ศาสนสถาน และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม และบำรุงรักษาให้เจริญงอกงาม

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับให้ร่มรื่นและสวยงาม ในการนี้ เทศบาลตำบลพยุห์ จึงได้กำหนดให้กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้//////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts