พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

(วันนี้) 25 สิงหาคม 2565 นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด พร้อมมอบทุนการศึกษา มอบของรางวัลให้แก่สมาชิก โดยมีนายประภาส งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวรายงาน นายปริญญา สุกเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วมพัฒนากิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน สมาชิกสหกรณ์ฯ ควรวางแผนการใช้ชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนในครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ปัจจุบัน สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด มีสมาชิก จำนวน 7,445 คน จำแนกเป็น สมาชิกสามัญ 4,690 คน สมาชิกสมทบ จำนวน 2,755 คน มีทุนดำเนินงาน ทั้งสิ้น 376,443,772.09 บาท สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปน้ำดื่ม เพื่อเปิดให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 3,843,934.60 บาท จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 2.50 เงินเฉลี่ยคืนธุรกิจสินเชื่อ ร้อยละ 3 และทุนสะสมอื่นๆ ตามข้อบังคับ


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts