สตูล เปิดกิจกรรมวิ่งเดิน – วิ่ง FUN RUN โครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง สมองสดใส จังหวัดสตูล

สตูล เปิดกิจกรรมวิ่งเดิน – วิ่ง FUN RUN โครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง สมองสดใส จังหวัดสตูล

ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง กิจกรรมเดิน – วิ่ง FUN RUN โครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง สมองสดใส จังหวัดสตูล โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนกว่า 1,500 คนเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้จับสลากและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้ให้ส่วนราชการที่มีสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการซึ่งพบว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 113 ศูนย์ จำนวน 5,831 คน มีภาวะทุพโภชนาการทั้งหมด จำนวน 638 คน คิดเป็นร้อยละ 10.94 ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวเบื้องต้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมกับชมรมการศึกษาท้องถิ่นสตูล จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

เพื่อหารายได้จัดตั้งเป็นกองทุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดสรรเป็นค่าอาหารเช้าให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล จำนวน 113 ศูนย์ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เดิน – วิ่ง FUN RUN , กิจกรรมที่ 2 เป็นเจ้าภาพกองทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ละ 5,000 บาท และกิจกรรมที่ 3 บริจาคตามความสมัครใจ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครวิ่งจำนวน 2,478 คน ร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ละ 5,000 บาท จำนวน 22 กองทุน และมีผู้ร่วมบริจาคตามสมัครใจ จำนวน 3 ราย รวมยอดเงินสมทบกองทุนทั้งหมด จำนวน 1,070,849 บาท


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts