#เกษตรอัจฉริยะ #สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุมชี้แจงเกษตรกรในโครงการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

#เกษตรอัจฉริยะ #สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุมชี้แจงเกษตรกรในโครงการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุมชี้แจงบทบาท ภารกิจ การสนับสนุน ประสานงานภายใต้อำนาจ หน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด ต่อเกษตรกรในโครงการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(Depa mini Tranformation voucher) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) จำนวน ๑๕๐ คูปอง(คอปองละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) โดยมีผู้ประกอบการติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะ จาก บริษัทเทคโนโลยีอินสตูเมนท์ จำกัด มาทดลองการใช้ระบบฯ

Related posts